Wypowiedzenie zmieniające a odprawa pieniężna

Pracownikowi może przysługiwać odprawa pieniężna na podstawie „Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”, tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych.

W przypadku zwolnień indywidualnych przepisy powyższej ustawy stosuje się, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a przyczyny stanowiące wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron nie dotyczyły pracownika, czyli np. redukcja zatrudnienia lub likwidacja stanowiska pracy.

Odprawa nie należy się, jeżeli na decyzję o zwolnieniu pracownika miały wpływ też inne okoliczności leżące po stronie pracownika.

Akty wewnętrzne  u danego pracodawcy, jak regulaminy mogą oczywiście przewidywać korzystniejsze warunki przyznawania odprawy pieniężnej niż wynika to z przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych przykładowo co do jej wysokości, a nawet przyznawać taką możliwość, gdy pracodawca nie zatrudnia 20 pracowników.

W przypadku wypowiedzenia warunków pracy i płacy przez pracodawcę poprzez tzw. wypowiedzenie zmieniające i rozwiązania stosunku o pracę w konsekwencji ich nieprzyjęcia przez pracownika odprawa pieniężna należy się, jeżeli w danych okolicznościach odmowa przyjęcia nowych warunków przez pracownika była uzasadniona obiektywnymi przyczynami.

Chodzi o sytuacje, gdzie proponowane przez pracodawcę warunki są znacznie gorsze od dotychczasowych np. gdy zmienia się zakres obowiązków pracownika, zmniejsza się jego wynagrodzenie, czy też praca nie odpowiada kwalifikacjom pracownika. Wtedy bowiem nieprzyjęcie nowych warunków pracy lub płacy przez pracownika należy uznać za usprawiedliwione, a przyczynę rozwiązania stosunku pracy za leżącą po stronie pracodawcy.

Jeżeli, natomiast zaproponowane warunki zmieniające były na podstawie zobiektywizowanych kryteriów możliwe do przyjęcia przez pracownika, wówczas przyjmuje się, że pracownik odmawiając pracodawcy co najmniej współprzyczynia się do zwolnienia, czym jednocześnie wyklucza możliwość uzyskania odprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Zostaw wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą