Prawo Nieruchomości

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym, prawem budowlanym, w tym związanych z uzyskaniem decyzji w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu
  • Sprawy związane z umową najmu, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości, w tym dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami
  • Sprawy dotyczące postępowań o zasiedzenie nieruchomości oraz innych praw rzeczowych na nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, eksmisyjnych, o odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości
  • Sprawy z zakresu prawa lokalowego
  • Sprawy z zakresu prawa sąsiedzkiego (spory dotyczące granic nieruchomości, przekroczenia granic przy wznoszeniu budynku, immisje, służebność drogi koniecznej)
  • Negocjowanie, sporządzanie i analiza umów, w tym umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy nieruchomości