Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W przypadku orzeczenia przez sąd względem oskarżonego bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odroczenia jej wykonania, o czym niżej.

Główną przesłanką odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest choroba skazanego. W wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Inne przypadki możliwości skorzystania z dobrodziejstwa odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności mają charakter fakultatywny i zostały przewidziane w art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego.

A mianowicie sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Istotne jest, to że o odroczeniu wykonania kary można orzec do czasu rozpoczęcia wykonywania kary. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony a skazany został doprowadzony do zakładu karnego czy aresztu śledczego to należy sprawę przekazać sądowi penitencjarnemu celem oceny jako wniosku w przedmiocie orzeczenia przerwy w wykonywaniu kary.

Pamiętać należy, że odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności przez sąd ma w większości przypadków charakter fakultatywny, w związku z czym bardzo ważne jest zarówno prawidłowe sformułowanie, jak i umotywowanie wniosku o odroczenie wykonania kary.

Wniosek składa się do sądu, który wydał wyrok w I instancji, a opłata od wniosku wynosi 80,00 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Zostaw wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą