zasiedzenie adwokat

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Pozostaje bezspornym, że warunki umowy o pracę mogą być zmienione w drodze zawartego porozumienie przez pracodawcę i pracownika. Dochodzi do tego poprzez zmianę dotychczasowej umowy o pracę, najczęściej w formie aneksu do umowy.

Niepodpisanie aneksu na warunkach zaproponowanych przez pracodawcę nie może jednak stanowić podstaw do rozwiązania umowy o pracę. Pracownik nie jest bowiem zobowiązany do przyjęcia propozycji pracodawcy dotyczącej trwałej zmiany treści umowy o pracę, co wynika bezpośrednio z zasady wolności pracy.

Pracodawca w takim przypadku może wypowiedzieć warunki pracy i płacy poprzez tzw. wypowiedzenie zmieniające, o czym niżej.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Wypowiedzenie zmieniające powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, a proponowana zmiana może dotyczyć każdego elementu treści umowy o pracę.

Podkreślić w tym miejscu należy, że według stanowiska Sądu Najwyższego „nie jest dopuszczalna – przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego – zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony”.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Istotnym jest, że jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Dodać należy, że wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. O powyższym stanowi art. 42 Kodeksu Pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Zostaw wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą