Aktualności


14 czerwca 2018

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa pieniężna

Pracownikowi może przysługiwać odprawa pieniężna na podstawie „Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”, tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych. W przypadku zwolnień indywidualnych przepisy powyższej ustawy stosuje się, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a przyczyny stanowiące wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron nie dotyczyły pracownika, czyli np. redukcja zatrudnienia lub likwidacja stanowiska pracy. Odprawa nie należy się, jeżeli na […]
13 czerwca 2018

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Pozostaje bezspornym, że warunki umowy o pracę mogą być zmienione w drodze zawartego porozumienie przez pracodawcę i pracownika. Dochodzi do tego poprzez zmianę dotychczasowej umowy o pracę, najczęściej w formie aneksu do umowy. Niepodpisanie aneksu na warunkach zaproponowanych przez pracodawcę nie może jednak stanowić podstaw do rozwiązania umowy o pracę. Pracownik nie jest bowiem zobowiązany do przyjęcia propozycji pracodawcy dotyczącej trwałej zmiany treści umowy o pracę, co wynika bezpośrednio z […]