Aktualności


3 maja 2018

Zasiedzenie a majątek wspólny małżonków

Zgodnie z treścią art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze, wtedy nabycie własności następuje po upływie lat trzydziestu (zasiedzenie). Nie budzi wątpliwości, że gdy oboje małżonkowie byli samoistnymi posiadaczami nieruchomości i zostały spełnione przesłanki do nabycia przez nich nieruchomości przez zasiedzenie, wejdzie ona w skład ich majątku wspólnego. W […]
6 kwietnia 2018

Podział majątku wspólnego a spółka cywilna

Podczas podziału majątku wspólnego byłych małżonków, z których jeden jest wspólnikiem spółki cywilnej rodzi się pytanie, w jaki sposób uwzględnić tą okoliczność przy podziale majątku wspólnego? Spółka cywilna jest umową, przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie jest zatem samodzielnym podmiotem prawa, podmiotami prawa są wspólnicy zawierający umowę spółki cywilnej. Oznacza to, że wszelkie […]
14 lutego 2018

Podział majątku wspólnego obciążonego hipoteką

W dzisiejszej rzeczywistości powszechnym jest, że zakupowi przez małżonków wspólnej nieruchomości w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodziny towarzyszy zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy małżonkami oraz dokonywanego w jej następstwie podziału majątku wspólnego rodzi się pytanie, w jaki sposób uwzględnić obciążenie hipoteczne przy ustalaniu wartości wspólnej nieruchomości oraz sposobu jej podziału? Do niedawna w orzecznictwie sądów w sprawach o podział majątku wspólnego dominowało stanowisko, że „obciążenie hipoteką […]
5 lutego 2018

Rozwód z podziałem majątku

Często osoby decydujące się na rozwód nie zdają sobie sprawy, że istnieje możliwość połączenia sprawy o rozwód z podziałem majątku wspólnego małżonków. Wykorzystanie takiej możliwości pozwala, natomiast nie tylko uniknąć przez zainteresowanych konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z odrębnym podziałem majątku wspólnego, ale prowadzi również do kompleksowego zakończenia spraw małżonków w jedynym postępowaniu. Nie zawsze będzie to jednak możliwe. Kiedy sąd dokona podziału majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód? […]