Aktualności


24 lipca 2018

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego świadczenie alimentacyjne między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania, powstałego przez zawarcie małżeństwa. Obowiązek ten trwa mimo rozwodu. Sam rozwód nie jest źródłem prawa rozwiedzionego małżonka do środków utrzymania. Takie prawo istniało wcześniej, a jego źródłem było zawarcie małżeństwa. Kiedy można zatem dochodzić alimentów od byłego małżonka? Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (rozwód bez orzekania […]
26 czerwca 2018

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W przypadku orzeczenia przez sąd względem oskarżonego bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odroczenia jej wykonania, o czym niżej. Główną przesłanką odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest choroba skazanego. W wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować […]
14 czerwca 2018

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa pieniężna

Pracownikowi może przysługiwać odprawa pieniężna na podstawie „Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”, tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych. W przypadku zwolnień indywidualnych przepisy powyższej ustawy stosuje się, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a przyczyny stanowiące wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron nie dotyczyły pracownika, czyli np. redukcja zatrudnienia lub likwidacja stanowiska pracy. Odprawa nie należy się, jeżeli na […]
13 czerwca 2018

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Pozostaje bezspornym, że warunki umowy o pracę mogą być zmienione w drodze zawartego porozumienie przez pracodawcę i pracownika. Dochodzi do tego poprzez zmianę dotychczasowej umowy o pracę, najczęściej w formie aneksu do umowy. Niepodpisanie aneksu na warunkach zaproponowanych przez pracodawcę nie może jednak stanowić podstaw do rozwiązania umowy o pracę. Pracownik nie jest bowiem zobowiązany do przyjęcia propozycji pracodawcy dotyczącej trwałej zmiany treści umowy o pracę, co wynika bezpośrednio z […]
3 maja 2018

Zasiedzenie a majątek wspólny małżonków

Zgodnie z treścią art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze, wtedy nabycie własności następuje po upływie lat trzydziestu (zasiedzenie). Nie budzi wątpliwości, że gdy oboje małżonkowie byli samoistnymi posiadaczami nieruchomości i zostały spełnione przesłanki do nabycia przez nich nieruchomości przez zasiedzenie, wejdzie ona w skład ich majątku wspólnego. W […]
6 kwietnia 2018

Podział majątku wspólnego a spółka cywilna

Podczas podziału majątku wspólnego byłych małżonków, z których jeden jest wspólnikiem spółki cywilnej rodzi się pytanie, w jaki sposób uwzględnić tą okoliczność przy podziale majątku wspólnego? Spółka cywilna jest umową, przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie jest zatem samodzielnym podmiotem prawa, podmiotami prawa są wspólnicy zawierający umowę spółki cywilnej. Oznacza to, że wszelkie […]
17 lutego 2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – dyżur 22.02.2018

W związku z organizowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości obchodami „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 19 – 25 lutego 2018 roku informujemy, że adw. Żaneta Pawlik będzie pełnić dyżur w siedzibie kancelarii przy ul. Nowowiejskiego 10/3-4 w Poznaniu w czwartek 22 lutego w godz. od 10.00 – 14.00. Serdecznie zapraszamy!
14 lutego 2018

Podział majątku wspólnego obciążonego hipoteką

W dzisiejszej rzeczywistości powszechnym jest, że zakupowi przez małżonków wspólnej nieruchomości w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodziny towarzyszy zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy małżonkami oraz dokonywanego w jej następstwie podziału majątku wspólnego rodzi się pytanie, w jaki sposób uwzględnić obciążenie hipoteczne przy ustalaniu wartości wspólnej nieruchomości oraz sposobu jej podziału? Do niedawna w orzecznictwie sądów w sprawach o podział majątku wspólnego dominowało stanowisko, że „obciążenie hipoteką […]
5 lutego 2018

Rozwód z podziałem majątku

Często osoby decydujące się na rozwód nie zdają sobie sprawy, że istnieje możliwość połączenia sprawy o rozwód z podziałem majątku wspólnego małżonków. Wykorzystanie takiej możliwości pozwala, natomiast nie tylko uniknąć przez zainteresowanych konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z odrębnym podziałem majątku wspólnego, ale prowadzi również do kompleksowego zakończenia spraw małżonków w jedynym postępowaniu. Nie zawsze będzie to jednak możliwe. Kiedy sąd dokona podziału majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód? […]